TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Văn phòng Huyện ủy In trang
20/08/2019 02:23 CH

Văn phòng Huyện ủy là bộ phận tham mưu, giúp việc trực tiếp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đặt dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy.

1. Chức năng:

- Văn phòng Huyện ủy là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Huyện ủy, giúp Huyện ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc; phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND huyện tham mưu, đề xuất chủ trương, định hướng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính, quan hệ của cấp ủy với các tổ chức, cá nhân ngoài địa phương; tham mưu quản lý tài chính, tài sản của Huyện uỷ.

- Là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy.

- Đôn đốc thu đảng phí, hướng dẫn việc quản lý đảng phí của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy theo quy định.

2. Nhiệm vụ:

Nghiên cứu, đề xuất.

- Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc.

- Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện phục vụ quan hệ của cấp ủy với các tổ chức, cá nhân ngoài địa phương.

Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát.

- Công tác thông tin, phục vụ sự lãnh đạo của Huyện ủy; chế độ cung cấp thông tin cho cấp ủy viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và Bí thư Huyện ủy.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng thông tin, dữ liệu của Huyện ủy. Thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước theo quy định.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác quản lý đảng phí của các tổ chức cơ sở Đảng.

Kiểm tra, thẩm định, góp ý văn bản.

- Văn bản, đề án của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thể thức, nội dung và thẩm quyền ban hành văn bản, đề án.

- Đối với văn bản do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy gửi đến để đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tham gia ý kiến thuộc chức năng của Văn phòng; lãnh đạo văn phòng tổ chức lấy ý kiến của các Ban Đảng hoặc cơ quan có liên quan để tham mưu xây dựng văn bản tham gia ý kiến.

Phối hợp.

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Huyện uỷ mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện uỷ về chủ trương, định hướng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính; tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc cụ thể hóa chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án, chương trình hành động, kế hoạch, biên tập văn bản do Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy giao.

- Phối hợp với các Ban đảng, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh ủy và của Huyện ủy về kinh tế - xã hội, nội chính.

- Phối hợp với các cơ quan nội chính giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp (ngoài các vụ việc, vụ án tham nhũng) ở địa phương theo quy định.

Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện uỷ giao.

- Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Huyện ủy; kiến nghị với Thường trực Huyện ủy xử lý những đơn, thư (trừ đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, Đảng viên do Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ giải quyết hoặc tham mưu giải quyết) được Thường trực Huyện ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Thường trực Huyện ủy tổ chức tiếp công dân.

- Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; hoạt động của các cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Giúp Huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ thực hiện hoặc chỉ đạo việc thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Được Thường trực Huyện uỷ, Bí thư Huyện uỷ ủy quyền hoặc phân công tham dự các cuộc họp của các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện để nghe và báo cáo lại Thường trực Huyện uỷ, Bí thư Huyện uỷ hoặc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và Bí thư Huyện uỷ.

- Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu, phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định; giúp Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

- Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Huyện uỷ; tham mưu quản lý tài chính, tài sản. Bảo đảm điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của cấp ủy.

- Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin của Huyện ủy; hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ thông tin cho các ban Đảng và Đảng uỷ các xã, thị trấn. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ họp trực tuyến của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

- Là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hàng ngày; giúp Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện uỷ điều hòa một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy để thực hiện Quy chế làm việc, chương trình công tác.

- Tham gia tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy chủ trì, các cuộc làm việc của Bí thư và các Phó Bí thư Huyện uỷ.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy giao.

3. Bộ máy Văn phòng Huyện uỷ:

 • Bộ phận Tổng hợp;
 • Bộ phận Văn thư - Lưu trữ;
 • Bộ phận Hành chính - Quản trị;
 • Bộ phận Công nghệ thông tin.

Danh sách công chức lãnh đạo:

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Việt

 • Điện thoại liên hệ : 02633 884601
 • Di động: 

2. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Liễu

 • Điện thoại liên hệ : 02633 885213
 • Di động: 

3. Phó Chánh văn phòng: Trần Văn Tĩnh

 • Điện thoại liên hệ : 02633884333
 • Di động:

4. Phó Chánh văn phòng: Đặng Thị Xuân

 • Điện thoại liên hệ : 02633884004
 • Di động: 
Lượt xem: 7.392

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
 • 001353484
 •  Đang online: 214
 •  Trong tuần: 5.762
 •  Trong tháng: 67.957
 •  Trong năm: 314.187