TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Ban Tổ chức In trang
20/08/2019 02:34 CH

1. Chức năng:

- Ban Tổ chức Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ và Bí thư Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

- Ban Tổ chức Huyện uỷ là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện uỷ.

2. Nhiệm vụ:

Nghiên cứu đề xuất

- Tham mưu xây dựng nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên.

- Tham mưu về công tác cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý, gồm: Bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và thực hiện các chính sách liên quan đến công tác cán bộ.

- Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và thi hành Điều lệ Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ.

- Việc quản lý cán bộ thuộc thẩm quyền của Đảng ủy các xã, thị trấn theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Hướng dẫn nghiệp vụ đảng viên cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ.

Thẩm định, thẩm tra

- Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trước khi trình Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Thẩm định, trình Ban Thường vụ Huyện uỷ nhân sự dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ và thực hiện các chính sách có liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, đảng viên về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định.

Phối hợp

- Phối hợp với các tổ chức cơ sở đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ huyện uỷ quản lý.

- Phối hợp với các Ban Đảng của Huyện uỷ trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phối hợp với các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở.

- Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy trình Tỉnh ủy về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Là cơ quan thường trực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, phân loại các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ và Bí thư Huyện ủy giao

- Quản lý tổ chức, bộ máy các Ban Đảng của Huyện ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

- Phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ huyện thực hiện việc chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.

- Quản lý hồ sơ cán bộ thuộc diện Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; quản lý hồ sơ đảng viên của toàn Đảng bộ huyện.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch; giải quyết hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo các vấn đề chính trị của cán bộ thuộc diện Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.

- Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, các Ban Đảng và các cơ quan liên quan, tham mưu trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ giải quyết các vấn về kỷ luật cán bộ, đảng viên theo phân cấp.

- Cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức, cán bộ, đảng viên, của các Ban Đảng, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ giao.

3. Bộ máy Ban Tổ chức Huyện uỷ:  

Gồm 01 trưởng ban và 01 phó ban; các cán bộ chuyên viên được phân công theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và phụ trách công tác chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng Đảng.

1. Trưởng Ban Tổ chức: Nguyễn Thái Hồng

  • Điện thoại liên hệ: 02633 884 377

2. Phó Trưởng ban Tổ chức: Đỗ Quốc Toán 

  • Điện thoại liên hệ: 02633 885 678
  • Di động: 
Lượt xem: 4.516

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001354037
  •  Đang online: 258
  •  Trong tuần: 6.315
  •  Trong tháng: 68.510
  •  Trong năm: 314.740