TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Ban Tuyên giáo In trang
20/08/2019 03:30 CH

1. Chức năng:

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và Bí thư Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, tuyên truyền, huấn học và biên soạn lịch sử Đảng bộ.

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện uỷ.

2. Nhiệm vụ:

Nghiên cứu, đề xuất:

- Những chủ trương, giải pháp về công tác tuyên giáo của Huyện ủy; theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở địa bàn huyện và dự báo diễn biến tình hình, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra để kịp thời báo cáo, tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy tìm biện pháp giải quyết.

- Tham mưu Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên giáo; về biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

- Tham gia dự thảo các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Tuyên giáo.

- Tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác tuyên giáo; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương, Tỉnh uỷ và Huyện uỷ; tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho các tổ chức Đảng.

- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện. Theo dõi, cập nhật thông tin, định hướng xử lý thông tin.

- Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện; hướng dẫn biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn.

Thẩm định, thẩm tra:

Chủ trì hoặc tham gia thẩm định, thẩm tra đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ huyện trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

Phối hợp:

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành liên quan trong các hoạt động chung về công tác tuyên giáo; công tác nghiên cứu, điều tra, đào tạo, bồi dưỡng về công tác tuyên giáo.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ, với các phòng, ban liên quan trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban Tuyên giáo của các tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối Khoa giáo, Tuyên truyền và Huấn học.

- Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và Bí thư Huyện ủy giao:

- Giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy định hướng công tác chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội huyện đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Giúp Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy định hướng, hướng dẫn nội dung giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục trên địa bàn; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

- Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

3. Bộ máy Ban Tuyên giáo Huyện uỷ:

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và 02 Chuyên viên.

  • Trưởng ban Tuyên giáo: Nguyễn Văn Thức
  • Điện thoại: 0911668552
  • Phó Trưởng ban Tuyên giáo: Nguyễn Thị Chí
  • Điện thoại: 0367033903
Lượt xem: 3.510

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001352875
  •  Đang online: 305
  •  Trong tuần: 5.153
  •  Trong tháng: 67.348
  •  Trong năm: 313.578