TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Ủy ban Kiểm tra In trang
20/08/2019 02:27 CH

1. Chức năng :

- Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Cát Tiên là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện; thực hiện các nhiệm vụ do Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Huyện uỷ.

2. Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất

- Tham mưu giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ (theo Điều 30, Điều lệ Đảng); tham mưu giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.

- Đề xuất, đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

- Tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết, tổng kết Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện uỷ giao; thực hiện chương trình kế hoạch công tác toàn khoá, hàng năm, từng quý và hàng tháng do Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đề ra.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ; chỉ đạo, hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Uỷ ban kiểm tra cấp dưới; rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong phạm vi Đảng bộ huyện; tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong ngành Kiểm tra của Đảng bộ huyện.

Thẩm định, thẩm tra

Thẩm định đề án của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

Phối hợp

- Phối hợp với các Ban Đảng, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ trong công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, với các cấp uỷ và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra của các cấp ủy trong Đảng bộ huyện.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và các cơ quan Truyền thanh - Truyền hình huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan: Công an huyện; Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Thanh tra huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan liên quan khác trong việc kiểm tra, giám sát và thực hiện việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Bí thư Huyện ủy giao.

3. Bộ máy Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ:

  • Chủ nhiệm: Vũ Văn Sang
  • Điện thoại liên hệ: 02633 884 705
  • Di động:0918423686
  • Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Thượng Chuẩn
  • Điện thoại liên hệ: 02633 884 512
Lượt xem: 2.542

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001354016
  •  Đang online: 265
  •  Trong tuần: 6.294
  •  Trong tháng: 68.489
  •  Trong năm: 314.719