TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy In trang
01/09/2019 10:32 SA

QUY CHẾ

Tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của Bí thư Huyện ủy

(Ban hành kèm theo Quyết định số   683   -QĐ/HU ngày  26 /8/2019của Ban Thường vụ Huyện ủy)

 

PHẦN I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Quyết định số 1659-QĐ/TU ngày 17/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, để xây dựng Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Điều 2. Nguyên tắc tiếp dân

- Việc tiếp dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân phải đảm bảo kịp thời, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật; trường hợp liên quan đến tố cáo thì phải giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Điều 3. Thời gian và địa điểm tiếp dân

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (kể cả ngày thứ bảy hoặc chủ nhật) tại Phòng tiếp công dân của Thường trực Huyện ủy (địa chỉ: Cơ quan Huyện ủy Cát Tiên - Tổ dân phố 13, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng). Ngoài việc tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Huyện ủy quyết định việc tiếp dân đột xuất (tùy theo tính chất, nội dung vụ việc cụ thể, đồng chí Bí thư Huyện ủy quyết định thành phần, địa điểm tiếp dân đột xuất).

- Lịch tiếp dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy được niêm yết công khai tại Phòng tiếp dân của Thường trực Huyện ủy, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử huyện Cát Tiên và có hình thức công bố công khai phù hợp để nhân dân được biết.

Điều 4. Thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì tiếp dân định kỳ hàng tháng; trường hợp bận công tác đột xuất hoặc vì lý do đặc biệt, đồng chí Bí thư Huyện ủy không thể tiếp đúng định kỳ thì sẽ thông báo và tổ chức tiếp dân bù vào thời gian gần nhất hoặc ủy quyền đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy (bằng văn bản).

- Thành phần tham dự tiếp dân định kỳ hàng tháng với đồng chí Bí thư Huyện ủy gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; trường hợp cần thiết thì mời thêm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

 

PHẦN II

TIẾP DÂN, XỬ LÝ VÀ ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT

VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA DÂN

 

Điều 5. Nguồn tiếp nhận thông tin

- Đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua dịch vụ bưu chính.

- Đơn, thư gửi đồng chí Bí thư Huyện ủy được tiếp nhận trực tiếp qua công tác tiếp dân định kỳ hàng tháng tại Phòng tiếp dân của Thường trực Huyện ủy hoặc đơn, thư của tổ chức, cá nhân mang trực tiếp đến gửi Bộ phận Văn thư thuộc cơ quan Văn phòng Huyện ủy.

- Nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trực tiếp qua công tác tiếp dân định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

Điều 6. Quy trình tiếp nhận và xử lý

- Đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của đồng chí Bí thư Huyện ủy thì tiếp nhận để xem xét, xử lý, giải quyết, thông báo kết quả cho người đại diện tổ chức, cá nhân người phản ánh, khiếu nại, tố cáo; hoặc xử lý, giải quyết ngay đối với trường hợp có nội dung căn cứ, cụ thể, rõ ràng.

- Đối với phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến các cơ quan của các cấp khác nhau thì đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo thực hiện như sau:

+ Tiếp nhận, xử lý, giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền; có văn bản chỉ đạo cấp dưới hoặc các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết nội dung liên quan, báo cáo kết quả với đồng chí Bí thư Huyện ủy; đồng thời thông báo kết quả giải quyết cho người đại diện tổ chức, cá nhân người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

+ Trường hợp không thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết thì chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn người đại diện tổ chức, cá nhân người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đề nghị giải quyết.

Điều 7. Thời hạn xử lý

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo thông báo bằng văn bản đến người đại diện tổ chức, cá nhân người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc tiếp nhận để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết (nêu rõ cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết để tổ chức, cá nhân biết). Nếu phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cần có thêm thời gian xem xét, xử lý thì thời gian có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

 - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do đồng chí Bí thư Huyện ủy chuyển, chỉ đạo giải quyết; cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết có văn bản báo cáo đồng chí Bí thư Huyện ủy và thông báo bằng văn bản cho người đại diện tổ chức, cá nhân người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết.

Điều 8. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân

- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc xử lý, giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo, xử lý, giải quyết đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên theo phân cấp quản lý cán bộ.

- Phân công Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 9. Trách nhiệm của đồng chí Bí thư Huyện ủy

- Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

- Chỉ đạo việc thực hiện nội quy, quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền đảm bảo trật tự, an toàn cho việc tiếp dân; bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

- Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất trực tiếp làm việc với Bí thư cấp ủy, cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng cấp có liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

- Định kỳ hàng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Huyện ủy

- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất (bố trí phòng tiếp dân, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác) phục vụ việc tiếp dân định kỳ, đột xuất của đồng chí Bí thư Huyện ủy; phối hợp thực hiện các bước theo quy định để chuẩn bị nội dung tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

- Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu giấy mời, thành phần tham gia tiếp công dân định kỳ và chuẩn các điều kiện liên quan phục vụ đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân; thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên trang thông tin điện tử của huyện; tham gia tiếp dân với đồng chí Bí thư Huyện ủy.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân; phân công lãnh đạo Văn phòng dự ghi biên bản cuộc tiếp dân; đề xuất các thành phần tham gia tiếp dân; dự thảo Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy hoặc công văn trả lời cho người dân; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm.

- Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Bí thư cấp ủy cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người có thẩm quyền báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân (báo cáo định kỳ hàng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất).

- Định kỳ hàng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; thực hiện việc lưu trữ, quản lý đơn, thư theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất cấp kinh phí phục vụ việc thanh, quyết toán chế độ chi bồi dưỡng thành phần tham gia tiếp dân theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan có liên quan báo cáo, xin ý kiến để đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp dân đột xuất đối với các nội dung, vụ việc quan trọng, đông người, phức tạp.

- Phối hợp với Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã nhận đơn, thư chuyển đến theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy; kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy nếu việc giải quyết của cơ quan, đơn vị chức năng chưa đảm bảo theo quy định,

- Định kỳ hoặc theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Tổ công tác để nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết đơn, thư của cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo.

Điều 12. Trách nhiệm của một số cơ quan liên quan

- Công an huyện bố trí lực lượng hợp lý đảm bảo trật tự, an toàn cho buổi tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương niêm yết công khai lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại trụ sở làm việc theo quy định.

Điều 13. Điều khoản thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh những vấn đề mới, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) để xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

- Căn cứ Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1659-QĐ/TU ngày 17/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Quy chế này; đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn ban hành quy chế để thực hiện phù hợp với địa phương, trong khuôn khổ quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

 

____________________________________

Lượt xem: 12.695

 

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001353603
  •  Đang online: 240
  •  Trong tuần: 5.881
  •  Trong tháng: 68.076
  •  Trong năm: 314.306