TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
BẢO TỒN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG Ở ĐỒNG NAI THƯỢNG In trang
05/04/2024 01:41 CH

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận, đây là niềm tự hào của tất cả các dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, trong đó có người Mạ là một trong những chủ nhân của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Từ niềm tự hào này còn là trách nhiệm của cả cộng đồng nói chung và của những người chủ nhân nói riêng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.