TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MTTQ VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG HUYỆN CÁT TIÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG In trang
15/05/2024 08:41 SA

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện luôn đề cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, không ngừng nỗ lực đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên toàn dân tham gia xây dựng gia đình, cộng đồng, quê hương Cát Tiên ngày càng phát triển.

A group of people standing on a stage

Description automatically generated

Bí thư Huyện ủy Cát Tiên Nguyễn Tiến Dũng và lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng tôn vinh “Gương sáng đời thường” cho các cá nhân

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Cát Tiên đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, từ đó củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên không ngừng mở rộng các hình thức tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động gắn với đổi mới nội dung, phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, vận động, bám sát với xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và đời sống của Nhân dân như: tăng cường tuyên truyền trên các trang mạng xã hội zalo, facebook,…; tôn trọng, chủ động, lắng nghe, tập hợp kiến nghị, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền,… từ đó góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hàng năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được duy trì tổ chức tại các các khu dân cư trên địa bàn huyện gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam đã trở thành một hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa sâu sắc, mang tính cộng đồng cao, nhận được sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Ngày hội là dịp để cộng đồng dân cư trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian; đánh giá, biểu dương, tôn vinh các nhân tố điển hình, gương người tốt, việc tốt, gia đình tiêu biểu ở khu dân cư; đánh giá các phong trào thi đua, hoạt động tự quản trong thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, đồng thời chia sẻ, giúp đỡ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn huyện đã có gần 220 phần quà được trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.