TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
NAM NINH - CÁT TIÊN: ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CHI HỘI, TỔ HỘI NÔNG DÂN NGHỀ NGHIỆP, GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN. In trang
25/09/2023 09:42 SA

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5-8-2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về "Đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp", thời gian qua, Hội Nông dân xã Nam Ninh đã đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.