TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, CHIẾN SỸ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THAM GIA HỌC TẬP CHỈ THỊ 34 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY In trang
10/05/2024 03:58 CH

Chiều ngày 10/5/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện chưa tham gia học tập tại hội nghị trực tuyến ngày 25/4/2024.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã trực tiếp quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 157-KH/HU ngày 25/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

       Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Nguyễn Văn Thức quán triệt các nội dung học tập tại hội nghị

Với tinh thần triển khai quyết liệt, đồng bộ theo Chỉ thị số 34 -CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã ban hành Kế hoạch số 157-KH/HU ngày 25/4/2024 quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ phương châm “3 điều cần làm ”, “4 điều cần tránh” mà Chỉ thị số 34 đã nêu rõ, “3 điều cần làm, đó là: Nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung; Làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới; Làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất”, “4 điều cần tránh, đó là: Tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân; Tránh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; Tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả; Tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý”. Đưa kết quả thực hiện nội dung Chỉ thị số 34-CT/TU và kế hoạch 157-KH/HU thành tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm.