TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
Phát huy vai trò dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động, đăng ký giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững ở xã Quảng Ngãi In trang
18/07/2023 07:54 SA

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, vì vậy, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giảm nghèo, động viên Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế ổn định, bền vững, qua đó triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 20/3/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, UBND xã Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện mô hình Dân vận khéo “Phát huy vai trò dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động, đăng ký giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững" năm 2022.