TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” NĂM 2023 In trang
08/01/2024 04:14 CH

Ngày 29/12/2023, UBND huyện Cát Tiên đã ban hành Quyết định số 1282/QĐ- UBND công nhận 9 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2023.