TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
TIẾP THU Ý KIẾN NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN In trang
22/11/2023 04:34 CH

        Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 24/11/2023, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên đã phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện tổ chức các hội nghị Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023.

Chủ trì hội nghị tổ chức ở xã Gia Viễn

          Hội nghị Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023 đã lần lượt được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phối hợp tổ chức ở tất cả 9/9 xã, thị trấn trong huyện.

Tại các hội nghị, Nhân dân các xã, thị trấn đã được nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 của huyện Cát Tiên; về các chủ trương, định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới và chủ trương sáp nhập 3 huyện phía Nam thành một huyện theo Kế hoạch số 8358/KH-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về “Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.