TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG NĂM 2024
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TỔ CHỨC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY ĐANG GIỮ CÁC CHỨC DANH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ In trang
12/12/2023 05:08 CH

Sáng ngày 12/12/2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cát Tiên đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đang giữ các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị. Chủ trì hội nghị gồm: đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Dương Hùng Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

          Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; qua đó thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Việc lấy phiếu tín nhiệm dựa trên hai tiêu chí chính là: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.